Verdt å vite om borettslag og boligbyggelag

Hva er et borettslag?

Borettslaget er et eget selskap som eies av andelseierne. Borettslagets eiendom består av bygninger med boliger og fellesanlegg, samt uteområder. Både blokker, rekkehus, småhus og kombinasjoner av disse kan organiseres som borettslag.

Hva er en andelseier?

Når du kjøper en bolig (andel) i et borettslag blir du andelseier i borettslaget. Det vil si at du eier borettslaget sammen med de andre andelseierne.

Borett

Som andelseier har du rett til å bruke den boligen du har kjøpt, og rett til å bruke fellesarealene både inne og ute. Du kan også fritt selge boligen til markedspris.

Finansiering av boligen

Boligens totalpris er kjøpesummen du betaler til selger og din andel av borettslagets fellesgjeld. Du må selv ordne finansiering av kjøpesummen ved å bruke egenkapital og/eller ved å ta opp lån. Din del av fellesgjelden overtar du automatisk når du blir eier av boligen.

Felleskostnader

Dine månedlige innbetalinger til borettslaget kalles felleskostnader. Disse skal dekke borettslagets totale utgifter. Felleskostnadene dekker renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld, forsikring, forretningsførsel og administrasjon, revisjon, kommunale avgifter og utvendig vedlikehold.

Hvem bestemmer i borettslaget?

Det er andelseierne som bestemmer i borettslaget. Alle borettslag skal ha et styre som velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen har den øverste myndighet i borettslaget og her har andelseierne møterett, talerett og stemmerett. Hvert år skal det gjennomføres en generalforsamling. Styret har ansvar for den daglige driften av laget og skal ivareta andelseiernes interesser.

Vedtektsregler og ordensregler

De viktigste reglene for et borettslag, i tillegg til borettslagsloven, er vedtektene. Vedtektene inneholder blant annet bestemmelser om hvem som har plikt til å vedlikeholde boligene og bygningene og om forkjøpsrett. De fleste borettslag har også ordensregler for beboernes bruk av boligene og fellesarealene. Ordensreglene er mer praktiske enn vedtektene, og skal sikre at alle som bor i laget et godt bomiljø og trivsel. Det er blant annet vanlig å regulere husdyrhold samt når det skal være ro i borettslaget.

Vedlikehold

Som andelseier har du ansvar for alt innvendig vedlikehold, også utskiftning av innretninger i boligen. Ytre vedlikehold er normalt borettslagets ansvar. Det vil si at borettslaget har ansvar for at tak, fasader, fellesanlegg og uteområder holdes i god stand.

Forsikring

Hovedregelen er at bygningene er forsikret gjennom borettslaget. Andelseier må forsikre eget innbo. Norske Boligbyggelag tilbyr egne forsikringsordninger gjennom NBBL Partner. Les mer om medlemsfordelene på www.nbbl.no.

Forkjøpsrett

Medlemmer i boligbyggelag har forkjøpsrett når boligen selges. Du trer da inn i høyeste bud. Dersom flere er interessert i samme bolig går den som har lengst botid i borettslaget, eller lengst medlemskap i boligbyggelaget foran.

Dugnad

Det er vanlig at borettslaget arrangerer dugnader. På dugnaden går andelseierne sammen for å stelle og rydde uteområder og fellesområder. En dugnad eller to i året kan spare borettslaget for store utgifter til leid hjelp, samtidig som det er en god måte å bli kjent med naboene på.

Bruksoverlating – utleie

Som andelseier kan du la andre bruke boligen din for en periode på inntil tre år. Forutsetningen er at du selv eller en i nær familie har bodd i boligen minst ett av de to siste årene. I tillegg har du en ubegrenset rett til å overlate bruken av boligen til nær familie. Mor eller far kan kjøpe en bolig som sønn eller datter skal bo i, eller omvendt, sønn eller datter eier en bolig som mor og far kan bo i så lenge de vil. Dersom du ønsker å leie ut for en periode på mer enn tre år, må du i tillegg ha en god grunn for fraværet fra boligen, for eksempel arbeid eller studier. Det som er viktig å huske, er at du alltid må søke borettslagets styre om tillatelse før du lar andre bruke boligen din.

Verdt å vite om boligbyggelag

Et boligbyggelag er et medlemslag. Alle som ønsker det kan bli medlem. Boligbyggelaget har flere tjenester å tilby borettslag, sameier og andelseier. Dette kan være regnskapsførsel, rehabilitering, vaktmestertjenester, forsikringer, kjøp og salg av boliger osv.

Hvis du ikke allerede er medlem i boligbyggelaget, må du melde deg inn samtidig med at du kjøper en bolig i et borettslag. Mange ser på medlemskap i et boligbyggelag som en forsikring for å få dekket et framtidig boligbehov. Å være medlem i et boligbyggelag gir deg blant annet forkjøpsrett når boliger selges.

En andelseier i et borettslag er medlem og andelseier i et boligbyggelag som igjen er medlem i Norske Boligbyggelag. Tilsammen utgjør vi over 750 000 medlemmer.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med ditt lokale boligbyggelag. Se oversikt på www.nbbl.no. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har som formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser.